Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề) – VietJack.com

Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề) – VietJack.com

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết tin học lớp 8 hay nhất và đầy đủ nhất

Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề)

Bộ đề tổng hợp Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề), cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 8.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm: Công thức thấu kính – THPT Lê Hồng Phong

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

A. A:= 4.5; B. X:= 57; C. A:=‘baitap’; D. X:= ‘1234’;

Câu 2: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

A. program BaiTap 3;

B. uses crt;

C. var x1: byte;

D. const pi=3.14;

Câu 3: Nếu xuất ra màn hình kết quả của biểu thức 20 : 5, ta dùng lệnh:

A. Writeln(’20:5’); B. Writeln(20 /5);

C. Writeln(20:5); D. Writeln(’20 / 5’);

Câu 4: Phép so sánh nào cho kết quả đúng:

A. 2=5 B. 2≤5 C. 2>5 D. 2≥5

Câu 5: Kết quả của phép toán 5 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

A. 2 B. 7 C. 5 D. 3

Câu 6: Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/3

A. 1 B. 3 C. 5 A. 15

Câu 7: Hãy chọn kết quả đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5 = 4; 14 mod 5 = 2;

D. 14/5=3; 14 div 5 = 2; 14 mod 5 = 4;

Câu 8: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến a, b là:

A. readln(a,b); B. readln(x,y); C. readln(m,n); D. readln(c,d);

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real; B. z: 3; C. y: = a +b; D. I = 4;

Câu 10: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:

A. 10 B. y=5 C. 5 D. y= 10

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 3×3 + 5x + 4

b)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: A =

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím)

Xem thêm  100 Tên con gái họ Hoàng hay & đẹp ý nghĩa, hợp mệnh bố mẹ

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

B

B

A

C

B

A

C

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm: Công thức thấu kính – THPT Lê Hồng Phong

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:

A. var diem: real; B. tb: integer; C. const pi:=3.14; D. var r = 9;

Câu 2: Biểu thức nào sau đây đúng khi chuyển từ toán học sang Pascal?

A. (x-y)/3*x2 B. a*x+b*x+2:c C. (a+b)*3 / (c+d)2 D. 15*(4+30+12)

Câu 3: Nếu xuất ra màn hình kết quả của biểu thức 20 – 5, ta dùng lệnh:

A. Writeln(’20 – 5 = ’);

B. Writeln(’20 – 5 =20 – 5’);

C. Writeln(20 – 5);

D. Writeln(’20 – 5’)

Câu 4: Biến c là chu vi hình tròn. Khai báo nào sau đây là hợp lý:

A. var c: real; B. var c: integer; C. var c: char; D. var c: string

Câu 5: Kết quả của phép toán 7 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 6: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

A. X:= 4.5 ; B. X:= 12 ; C. A:= 57 ; D. A:=‘baitap’

Câu 7: Phép toán sau cho ra kết quả là: (15-(16 div 5))/4

A. 1 B. 3 C. 5 D. 15

Câu 8: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến x, y là:

A. read(a,b); B. readln(x,y); C. read(m,n); D. readln(c,d)

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real; B. z: 3; C. y= a +b; D. I: = 4

Câu 10: Câu lệnh Writeln(‘x=’ , 15 mod 2 +5); sẽ in ra kết quả:

A. 12 B. x=12 C. 6 D. x=6

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 2×3 + 3×2 + 4x + 5

b)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: B = a.b

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

A

B

C

B

B

D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm: Công thức thấu kính – THPT Lê Hồng Phong

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:

A. var tb:= real; B. var 4hs: integer; C. const x: real; D. var R: char;

Câu 2: Trong Pascal, khai báo hằng pi nào sau đây là đúng:

A. const pi = 3.14;

B. const pi := 3.14;

C. const pi = 3,14;

Xem thêm: Bộ GDĐT công bố danh mục 32 SGK lớp 2 và 40 SGK lớp 6 chương

D. const pi := 3,14;

Câu 3: Câu lệnh writeln(‘15*4-30+12=’,15*4-30+12); in ra màn hình kết quả là:

A. 15*4-30+12 B. 42 C. 15*4-30+12=42 D. =42

Câu 4: Giả sử x là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, khai báo nào sau đây là hợp lệ:

Xem thêm  Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)

A. var x:= integer; B. var x: string; C. var x: real; D. var x: byte

Câu 5: Câu lệnh Writeln(‘y=’,15 div 3 + 5); sẽ in ra màn hình là:

A. 9 B. y=9 C. y=10 D. y= 7

Câu 6: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến m, n là:

A. read(a,b); B. readln(x,y); C. readln(m,n); D. readln(c,d)

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real; B. z:= 3; C. y= a +b; D. I: 4

Câu 8: Câu lệnh Writeln(‘x=’ , 15 mod 3 +5); sẽ in ra kết quả:

A. 5 B. x=10 C. 10 D. x=5

Câu 9: Hãy chọn kết quả đúng:

A. 17/5=3; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 2;

B. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 2;

C. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 1;

D. 17/5=3.4; 17 div 5 = 1; 17 mod 5 = 2;

Câu 10: Biểu thức nào sau đây đúng khi chuyển từ toán học sang Pascal?

A. (x-y)/3*x*x B. a*x+b*x+2:c C. (a+b)*3/(c+d)2 D. 15(4+30+12)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 5×2 + 3x + 2

b)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: C =

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

C

D

C

C

B

D

B

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm: Công thức thấu kính – THPT Lê Hồng Phong

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

A. A:= 4.5. B. A:= ‘1234’. C. X:= 57. D. X:=‘baitap’.

Câu 2: Kết quả của phép toán 5 mod 3 + 1 là bao nhiêu?

A. 2 B. 7 C. 5 D. 3

Câu 3: Giả sử x là biến với kiểu dữ liệu số thực, khai báo nào sau đây là hợp lệ:

A. var x: byte; B. var x: string; C. var x: real; D. var x: integer;

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

A. program BaiTap3;

B. uses crt;

C. var x1: byte;

D. const pi:=3.14;

Xem thêm: Toán lớp 4 trang 80 Chia hai số có tận cùng là các … – VietJack.com

Câu 5: Câu lệnh nhập giá trị cho các biến c, d là:

A. read(a,b); B. readln(x,y); C. read(m,n); D. readln(c,d);

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x : = real; B. z: 3; C. y= a +b; D. I: = 4;

Câu 7: Phép so sánh nào cho kết quả đúng:

A. 5=2 B. 5≤2 C. 5<2 D. 5≥2

Câu 8: Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 3 +5); sẽ in ra kết quả:

A. y=10 B. 10 C. 5 D. y=5

Câu 9: Hãy chọn kết quả đúng:

A. 16/5=3; 16 div 5 = 3; 16 mod 5 = 1;

B. 16/5=3.2; 16 div 5 = 1; 16 mod 5 = 3;

C. 16/5=3; 16 div 5 = 3.2; 16 mod 5 = 1;

D. 16/5=3.2; 16 div 5 = 3; 16 mod 5 = 1;

Câu 10: Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/5

A. 1 B. 3 C. 5 D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Xem thêm  PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a) 3×4 + 5x + 1

b)

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình tính giá trị của biểu thức: D = 2(a+b)

(Với a, b là 2 số nguyên được nhập vào từ bàn phím.)

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

C

D

D

D

D

A

D

B

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm: Công thức thấu kính – THPT Lê Hồng Phong

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 5)

Câu 1: (5 điểm)

Viết chương trình nhập vào 2 số thực a và b là độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, in ra màn hình cạnh nào là chiều dài và cạnh nào là chiều rộng, chẳng hạn “Chiều dài là a, chiều rộng là b” hoặc “Chiều dài là b, chiều rộng là a”.

Câu 2: (5 điểm)

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn bán kính R, biết rằng R là số thực và được nhập vào từ bàn phím, biết hằng số Pi có giá trị = 3.14

(Chu vi = 2.Pi.R, Diện tích = Pi.R2 là các số thực).

Đáp án & Thang điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Xem thêm: Công thức thấu kính – THPT Lê Hồng Phong

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 6)

Câu 1: (5 điểm)

Viết chương trình nhập một số nguyên A từ bàn phím, sử dụng câu lệnh điều kiện để kiểm tra A xem có chia hết cho 3 hay không, sau đó đưa ra màn hình thông báo “A chia hết cho 3” hoặc “A không chia hết cho 3”.

Câu 2: (5 điểm)

Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, tính và đưa ra màn hình chu vi và diện tích.

(chiều dài, chiều rộng, chu vi, diện tích là các số thực).

Đáp án & Thang điểm

Xem thêm các đề thi Tin học lớp 8 năm học 2022 – 2023 chọn lọc, có đáp án hay khác:

  • Top 8 Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 có đáp án
  • Top 4 Đề thi Tin học lớp 8 Học kì 1 có đáp án
  • Bộ Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án (6 đề)
  • Top 8 Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án
  • Top 4 Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học