Từ Điển Phương Trình Hóa Học Hóa Vô Cơ 11 Đầy Đủ – Kiến Guru

Từ Điển Phương Trình Hóa Học Hóa Vô Cơ 11 Đầy Đủ – Kiến Guru

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Các phương trình hóa học hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Kiến thức hóa vô cơ hay hữu cơ cũng đều rất đa dạng. Muốn xử lý tốt một bài tập hóa, cần nắm được phương trình hóa học. Vì vậy, Kiến Guru gửi đến các em Từ điển phương trình hóa học hóa vô cơ 11 đầy đủ nhất.

tu-dien-phuong-trinh-hoa-hoc-1

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ điển phương trình hóa học: Chương Sự điện li

image png jul 23 2020 02 45 47 50 am 1

image png jul 23 2020 02 46 16 48 am 1

image png jul 23 2020 02 47 06 68 am 1

Để thực hiện tốt các phương trình hóa học ở chương sự điện li, các em cần nắm được:

– Phản ứng trung hòa (giữa axit và bazơ) tạo thành muối và nước.

– Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li: Sản phẩm tạo thành sau phản ứng phải có:

+ Chất kết tủa.

+ Chất khí.

+ Chất điện li yếu (H2O, CH3COOH,…).

– Bảng tính tan: Nắm được tính tan khi các ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ Một số kết tủa hay gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ….

+ Một số chất khí hay gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết hợp với H+),…

+ Một số muối tan: muối của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,…

Đăng Ký Học Ngay Hóa thầy Bình lớp 11

II. Từ điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

image png jul 30 2020 02 28 40 69 am 1

N2 vừa có tính khử (khi tác dụng với kim loại và hiđro), vừa có tính oxi hóa (khi tác dụng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng thí nghiệm từ muối amoni nitrit (NH4NO2).

Xem thêm  Phân tích bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính. - Văn mẫu - Tìm đáp án

2. Amoniac và muối amoni:

1.image png jul 30 2020 02 30 10 40 am 1

2.(sản phẩm sinh ra khói trắng, dùng để nhận biết NH3)

image png jul 30 2020 02 31 00 80 am 1

Xem thêm: Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3 | NaOH ra Cu(OH)2

image png jul 30 2020 02 31 21 55 am 1

Amoniac có tính khử mạnh (do nguyên tố Nitơ có số oxi hoá -3 trong phân tử) và có tính bazơ yếu

Muối amoni đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt, tùy vào gốc axit tạo thành mà sản phẩm sinh ra sẽ khác nhau.

3. Axit nitric và muối nitrat:

image png jul 30 2020 02 43 45 58 am 1

Đối với các chất đã ở mức oxi hóa cao nhất, HNO3 có tính axit như HCl hay H2SO4 loãng. Ngoài ra, HNO3 còn có tính oxi hóa mạnh (do nguyên tố N +5), đưa các chất lên mức oxi hóa cao nhất của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 không phải H2 mà là các sản phẩm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

image png jul 30 2020 02 47 50 19 am 1

image png jul 30 2020 02 48 43 39 am 1

Các kim loại khi phản ứng với HNO3 đặc sản phẩm khử sinh ra là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng sinh ra nhiều sản phẩm khử khác.

+ Đối với các kim loại trung bình, yếu như Fe, Cu, Ag sản phẩm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong không khí).

+ Đối với các kim loại mạnh như Al, Mg, Zn ngoài NO còn có các sản phẩm khử khác N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với các chất chưa đạt mức oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có phản ứng oxi hóa – khử với HNO3 (NaNO3 và H2SO4 có vai trò như HNO3):

image png jul 30 2020 02 50 05 86 am 1

Ngoài tác dụng với kim loại, HNO3 còn tác dụng được với các phi kim (P, C, S,…) và các hợp chất khác.

image png jul 30 2020 02 50 58 43 am 1

Hỗn hợp HNO3 và HCl với tỉ lệ 1:3 (nước cường toan) sẽ hòa tan được các kim loại quý như Pt, Au.

Xem thêm  Bài phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại đại hội

image png jul 30 2020 02 52 22 43 am 1

Tất cả muối nitrat đều tan, có xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch với các muối khác:

image png jul 30 2020 02 53 23 16 am 1

Ngoài ra, các muối nitrat đều có xảy ra phản ứng nhiệt phân. Sản phẩm của phản ứng còn tùy vào gốc kim loại tạo thành.

+ Kim loại trước Mg: sản phẩm là muối nitrit và khí O2:

image png jul 30 2020 02 54 38 55 am 1

Xem thêm: Lý thuyết Định luật Ôm đối với toàn mạch hay, chi tiết | Vật Lí lớp 11

+ Kim loại từ Mg → Cu: sản phẩm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 và O2.

image png jul 30 2020 02 55 23 75 am 1

image png jul 30 2020 02 55 33 23 am 1

+ Kim loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

image png jul 30 2020 02 57 41 43 am 1

Photpho vừa có tính oxi hóa (khi tác dụng với kim loại, xuống mức oxi hóa -3), có tính oxi hóa (khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa như O2, Cl2, … số oxi hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric và muối photphat:

image png jul 30 2020 02 58 34 64 am 1

Axit photphoric là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình.

Trong phòng thí nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P tác dụng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận biết ion photphat bằng dung dịch AgNO3:

11. image png jul 30 2020 03 01 27 35 am 1

6. Phân bón hóa học:

image png jul 23 2020 03 08 18 64 am 1

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử, nhưng tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + CO Zn + CO2

3. CuO + CO image png jul 30 2020 03 13 53 87 am 1 Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO image png jul 30 2020 03 13 56 07 am 1 2Fe + 3CO2

5. CO + Cl2image png jul 30 2020 03 14 11 63 am 1COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 image png jul 30 2020 03 13 56 07 am 1 CO +H2O

8.

Xem thêm: Soạn bài Bài thơ Đường núi của Nguyễn Đình Thi – Kết nối tri thức

CO vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, có phản ứng với các kim loại khi ở nhiệt độ cao nên không dùng CO2 để dập tắt các đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 phản ứng với dung dịch bazơ tạo muối cacbonat và hiđrocacbonat.

Xem thêm  Số nguyên tố là gì? Bảng số nguyên tố và các tính chất đặc trưng

9. FeCO3image png jul 30 2020 03 14 11 63 am 1 FeO + CO2 (không có O2)

10. 4FeCO32Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2Oimage png jul 30 2020 03 04 10 83 am 1 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3 + Ba(OH)2BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat và hiđrocacbonat là muối của axit yếu. Muối cacbonat có môi trường bazơ yếu.

3. Silic và hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc nóng Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim hoạt động hóa học kém hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, không tan trong nước, tác dụng với dung dịch kiềm và oxit bazơ tạo muối silicat.

Từ điển phương trình hóa học

Với các phương trình hóa học trên đây, Kiến Guru mong rằng sẽ giúp ích các em xuyên suốt trong quá trình học tập.

Xem thêm:Tổ hợp xác suất – Lý thuyết và một số dạng bài tập

Bản quyền nội dung thuộc wonderkidsmontessori.edu.vn

Bài viết liên quan

Tri Thức Cộng Đồng chuyên viết luận văn thạc sĩ tiếng Anh
Học Viện PMS – Đơn vị đào tạo 5S-Kaizen mang tính thực tiễn cao
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Cách chỉnh độ rộng của dòng và cột trong word
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt – em ngã, chị nâng là gì?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Vật Lí 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bảng chữ cái Tiếng Thái – Gia sư Tâm Tài Đức
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Bộc trực là gì? 6 biểu hiện của người có tính bộc trực – CareerLink
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học
Danh sách các trường THCS ở Hà Nội nên cho con học